Matkapakettilaki

25.1.202114:00 - 16:30 Muu koulutuksen aihe Verkkokoulutus Ilm. viim. 24.1.2021
Matkapakettilainsäädännön keskeinen sisältö ja mitä muutostarpeita koronapandemia on siihen tuonut. Katsaus muihin tuoreisiin matkailualaa koskeviin lakihankkeisiin.

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille.

Kun uusi matkapakettilainsäädäntö astui voimaan heinäkuussa 2018, aikaisempaa useampi matkailuyritys huomasi tulleensa tämän lainsäädännön piiriin. Tämä oli tilanne erityisesti monella matkailupalveluita tuottavalla yrityksellä, kuten majoitusta myyvillä hotelleilla ja maatilamatkailuyrityksillä, kuljetusyhtiöillä, ohjelmapalveluyrityksillä ja monilla muilla toimijoilla. Voidakseen toimia laajasti säännellyllä matkailualalla, yritysten on syytä tietää, mikä niiden asema on, jotta ne osaavat varautua erilaisiin vastuisiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Koulutuksessa pureudutaan siihen, minkälaisia velvoitteita ja vaatimuksia EU:n pakettimatkadirektiiviin perustuva lainsäädäntö tuo matkailualan yrityksille. Tilaisuudessa avataan asiakkaita yrittäjän konkurssilta suojaavan vakuussysteemin periaatteita, joita sovelletaan matkapakettimyynnin ohella myös tiettyihin välitystilanteisiin. Lisäksi käydään läpi matkapakettilainsäädännön aiheuttamista kysymyksiä, joita on käsitelty alaa valvovan Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä alan toimialajärjestöjen kesken.

Koulutuksessa tarkastellaan myös sitä, miten koronapandemia on vaikuttanut matkapakettilainsäädännön käytännön soveltamiseen niin Suomessa kuin muualla EU:ssa ja mitä muutostarpeita pandemia on tämän lainsäädännön osalta nostanut esiin. Koronakriisin myötä myös muuhun lainsäädäntöön (mm. perintä-, konkurssi-, työaika- osakeyhtiölainsäädännöt) on tehty tai yritetään saada muutoksia, joilla helpotettaisiin yritysten selviytymistä vaikeimman ajan yli. Tähän tähtää myös kustannustukilaki, jolla jo toisen tukikierroksen myötä pyritään tukemaan matkailun kaltaisten kriittisimpien toimialojen selviytymistä. Matkustuksen avaamisen edellytykset ovat puolestaan parhaillaan tarkastelussa tartuntatautilain muutoksen valmistelussa, johon matkailuyritykset ja -järjestöt tavoittelevat selkeää mallia, joka mahdollistaisi kansainvälisten matkustajien saapumisen Suomeen vielä tämän talvisesongin aikana.Luennoitsijana toimivat Suomen matkailualan liiton (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti ja apulaisjohtaja Päivi Laatikainen-Mattsson.

Heli Mäki-Fränti on työskennellyt Suomen matkailualan liitossa (SMAL) vuodesta 1995 alkaen ensin liiton EU-koordinaattorina ja vuodesta 2007 alkaen toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti. Ennen SMALiin tuloaan Mäki-Fränti työskenteli ulkoministeriössä ja media-alalla. Matkailualalla hän on mukana alan monissa eri työryhmissä ja verkostoissa ja hän on myös Euroopan matkatoimistoliiton ECTAAn johtoryhmän jäsen. Mäki-Fränti oli mukana oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön työryhmissä, joissa valmisteltiin EU:n pakettimatkadirektiivin pohjalta Suomen kansallinen matkapalveluyhdistelmiä koskeva lainsäädäntö sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastovetoisessa työryhmässä, jossa sovittiin yleiset matkapakettiehdot. Hän on myös jäsenenä Kilpailu- ja kuluttajaviraston johdolla toimivassa neuvottelukunnassa, joka seuraa kansallisen lainsäädännön vaikutusta matkailutoimialan yrityksiin.

Päivi Laatikainen-Mattsson on toiminut Suomen matkailualan liiton (SMAL) apulaisjohtajana ja juristina vuodesta 2001 saakka. Hän on ollut mukana oikeusministeriön alaisessa työryhmässä, joka valmisteli pakettimatkadirektiiviin pohjaavaa kansallista matkapalveluyhdistelmiä koskevaa lakia. Tämän lisäksi hän oli jäsenenä työryhmässä, joissa sovittiin kuluttaja-asiamiehen kanssa matkailualalla laajasti sovellettavat yleiset matkapakettiehdot. Laatikainen-Mattsson on toiminut useita vuosia kuluttajariitalautakunnan matkajaostossa, jossa ratkaistaan matkailualaa koskevia riitatapauksia. Ennen SMALiin tuloaan Laatikainen-Mattsson on työskennellyt verohallinnon arvonlisäveroasiantuntijana ja yksityisen puolen verokonsulttina, erikoisosaamisalueenaan matkailualan arvonlisäverotus.

Koulutuksen järjestäjä

Tunturi-Lapin Kehitys/SMAL

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuksen järjestäjän sivulta

Tutustu ja ilmoittaudu